0963 600 868 - 024 6329 1858 Hỗ trợ 24h/7
EnglishKoreanVietnamese
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO : Hạn kê khai và nộp thuế tháng 12 /2020 là ngày 20/01/2021 đề nghị người nộp thuế kê khai và nộp sớm để tránh bị phạt về hành vi nộp chậm báo cáo.

Đăng ký mã số thuế cho đơn vị phụ thuộc

Doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh khác địa bàn cấp tỉnh thành phố với trụ sở chính theo quy định phải làm làm mẫu đăng ký đăng ký mã số thuế cho đơn vị phụ thuộc để kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. Đại lý thuế Đông Dương hướng dẫn mẫu đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh.


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

(Dùng cho tổ chức)

□ Tổ chức kinh tế

□ Tổ chức khác

□ Tổ chức được hoàn thuế

□ Hợp đồng dầu khí

□ Tổ chức nước ngoài KD tại chợ biên giới, cửa khẩu

 

1. Tên người nộp thuế:

2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

2a. Tên:

2b. Mã số thuế:

2c. Hợp đồng đại lý thuế: Số:

ngày:

 

3. Địa chỉ trụ sở chính

 

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chi kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính)

3a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

4a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn hoặc hòm thư bưu điện:

3b. Phường/Xã/Thị trấn:

4b. Phường/Xã/Thị trấn:

3c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

4c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

3d. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

4d. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

3đ. Điện thoại:

3e. Fax (nếu có):

4đ. Điện thoại:

4e. Fax:

3g. Email:

 

 

         

 

5. Quyết định thành lập

 

6. Giấy chứng nhn đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy t tương đương do cơ quan có thm quyền cấp

5a. Số quyết định:

 

6a. Số:

5b. Ngày ký quyết định: …/…/…….

 

6b. Ngày cấp: …/…/…….

5c. Cơ quan ban hành quyết định:

 

6c. Cơ quan cấp:

 

7. Ngành nghề kinh doanh chính:

 

8. Vốn điều lệ (=8.1+8.2+8.3+8.4):

 

9. Ngày bắt đầu hoạt động: …/…/……

8.1. Vốn nhà nước:

Tỷ trọng: %

 

 

8.2. Vốn nước ngoài:

Tỷ trọng: %

 

 

8.3. Vốn tư nhân:

Tỷ trọng: %

 

 

8.4. Vốn khác (nếu có):

Tỷ trọng: %

 

 

10. Loại hình kinh tế

□ Công ty cổ phần

□ Doanh nghiệp tư nhân

□ VPĐD của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

□ Tổ hợp tác

□ Công ty TNHH 1 thành viên

□ Công ty hợp danh

□ Tổ chức kinh tế của lực lượng vũ trang

□ Hợp tác xã

□ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

□ Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài

□ Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN

□ Cơ quan hành chính

□ Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

□ Đơn vi sự nghiệp công lập

□ Loại hình khác

             

 

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

□ Độc lập □ Phụ thuộc

□ Có báo cáo tài chính hợp nhất

 

12. Năm tài chính

Từ ngày …/….

đến ngày …/…..

 

13. Thông tin về đơn vị chủ qun hoặc đơn vị quản lý trực tiếp

14. Thông tin người đại diện theo pháp luật/chủ DNTN

13a. Mã số thuế:

14a. Tên người đại diện theo pháp luật:

14b. Chức vụ: ……. 14c. Sinh ngày: …/…/…….

14d. Loại giấy từ chứng thực cá nhân:

□ CMND □ CCCD □ Hộ chiếu

□ CMT biên giới □ Giấy thông hành □ Khác

Số giấy tờ: ……………………………………

Ngày cấp: ………….. Nơi cấp:……………..

14đ. Địa chỉ nơi thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Phường/Xã/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

Quốc gia:

14e. Địa chỉ hiện tại (nếu có):

Số nhà, ngách, hèm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Phường/Xã/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

Quốc gia:

14g. Thông tin khác

Điện thoại: …………………../Fax:………….

Email: ……………………..Website:………..

13b. Tên đơn vi chủ quản/đơn vị quản lý trực tiếp:

 

15. Phương pháp tính thuế GTGT

□ Khấu trừ

□ Trực tiếp trên GTGT

□ Trực tiếp trên doanh số

□ Không phải nộp thuế GTGT

 

16. Thông tin về các đơn vị liên quan

□ Có công ty con, công ty thành viên

□ Có đơn vị phụ thuộc

□ Có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí

□ Có địa điểm kinh doanh, kho hàng phụ thuộc

□ Có hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

 

17. Thông tin khác

17.1. Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):

 

17.2. Kế toán trưởng (nếu có):

a. Tên:

 

a. Tên:

b. Mã số thuế cá nhân:

 

b. Mã số thuế cá nhân:

c. Điện thoại liên lạc:

 

c. Điện thoại liên lạc:

d. Email:

 

d. Email:

 

18. Tình trạng trước khi tổ chức lại (nếu có):

□ Chia □ Tách □ Hợp nhất

Mã số thuế trước của tổ chức đó:

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THU

Họ và tên: …………………………..

Chứng chỉ hành nghề số …………………

………., ngày ... /…/……
NGƯỜI NỘP THUẾ HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)
 

 

Mẫu 01-DK-TCT áp dụng cho các đơn vị không có mã số thuế phải xin cấp mã số thuế doanh nghiệp.

 

Mẫu số: 02-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Dùng cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh trực tiếp phát sinh nghĩa vụ thuế)

□ Chi nhánh □ Văn phòng đại diện □ Địa điểm kinh doanh

 

1. Tên người nộp thuế:

2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

2a. Tên:

2b. Mã số thuế:

2c. Hợp đồng đại lý thuế: Số:

Ngày:

 

3. Địa chỉ trụ sở chính

 

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chi kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính)

3a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

4a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn hoặc hòm thư bưu điện:

3b. Phường/Xã/Thị trấn:

4b. Phường/Xã/Thị trấn:

3c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

4c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

3d. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

4d. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

3đ. Điện thoại:

/Fax:

4đ. Điện thoại:

/Fax:

3e. Email:

 

4e. E-mail:

         

 

5. Quyết định thành lập

 

6. Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp

5a. Số quyết định:

 

6a. Số:

5b. Ngày ký quyết định: …/…/…….

 

6b. Ngày cấp: …/…/…….

5c. Cơ quan ban hành quyết định:

 

6c. Cơ quan cấp:

 

 

 

 

 

7. Ngành nghề kinh doanh chính:

 

8. Vốn điều lệ (=8.1+8.2+8.3+8.4):

 

9. Ngày bắt đầu hoạt động: …/…/……

8.1. Vốn nhà nước:

Tỷ trọng: %

 

 

8.2. Vốn nước ngoài:

Tỷ trọng: %

 

 

8.3. Vốn tư nhân:

Tỷ trọng: %

 

 

8.4. Vốn khác (nếu có):

Tỷ trọng: %

 

 

10. Loại hình kinh tế

□ Công ty cổ phần

□ Doanh nghiệp tư nhân

□ VPĐD của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

□ Tổ hợp tác

□ Công ty TNHH 1 thành viên

□ Công ty hợp danh

□ Tổ chức kinh tế của lực lượng vũ trang

□ Hợp tác xã

□ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

□ Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài

□ Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN

□ Cơ quan hành chính

□ Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

□ Đơn vi sự nghiệp công lập

□ Loại hình khác

             

 

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

□ Độc lập □ Phụ thuộc

 

12. Năm tài chính

Từ ngày …/….

đến ngày …/…..

 

13. Thông tin về đơn vị chủ qun hoặc đơn vị quản lý trực tiếp

14. Thông tin người đại diện theo pháp luật của đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh

13a. Mã số thuế:

□ Đơn vị phụ thuộc, địa điểm KD của tổ chức của VN

□ Đơn vị phụ thuộc, địa điểm KD của của thương nhân nước ngoài

14a. Tên người đại diện theo pháp luật:

14b. Chức vụ: ……. 14c. Sinh ngày: …/…/…….

14d. Loại giấy từ chứng thực cá nhân:

□ CMND □ CCCD □ Hộ chiếu

□ CMT biên giới □ Giấy thông hành □ Khác

Số giấy tờ: ……………………………………

Ngày cấp: ………….. Nơi cấp:……………..

14đ. Địa chỉ nơi thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Phường/Xã/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

Quốc gia:

14e. Địa chỉ hiện tại (nếu có):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Phường/Xã/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

Quốc gia:

14g. Thông tin khác

Điện thoại:                     /Fax:

Email:                             Website:

13b. Tên đơn vị chủ quản/đơn vị quản lý trực tiếp: ………………………

 

15. Phương pháp tính thuế GTGT

 

□ Khấu trừ

□ Trực tiếp trên GTGT

□ Trực tiếp trên doanh số

□ Không phải nộp thuế GTGT

 

16. Thông tin về các đơn vị liên quan

□ Có đơn vị phụ thuộc

□ Có địa điểm kinh doanh, kho hàng phụ thuộc

□ Có hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

□ Có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí

17. Thông tin khác

17.1. Giám đốc (nếu có):

 

17.2. Kế toán trưởng (nếu có):

a. Tên:

 

a. Tên:

b. Mã số thuế cá nhân:

 

b. Mã số thuế cá nhân:

c. Điện thoại liên lạc:

 

c. Điện thoại liên lạc:

d. Email:

 

d. Email:

 

18. Tình trạng trước khi tổ chức lại (nếu có):

□ Chia □ Tách □ Hợp nhất

Mã số thuế trước của tổ chức đó:

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

 

Mẫu 02-DK-TCT dùng cho các đơn vị phụ thuộc không có mã số thuế doanh nghiệp


  • CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG

    " Nơi gửi trọn niềm tin "

  • MST : 0107819578
  • Địa chỉ trụ sở chính : Số 120 phố Yên Bình, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  • VPDD Bắc Giang : Thôn Hoa, Xã Xuân Hương, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
  • Website: https://dailythuedongduong.vn   
  • Email : dailythuedongduong@gmail.com - kinhdoanh@thuedongduong.com
  • ♦ Đại lý thuế - chuyên cung cấp dịch vụ kế toán - thuế, thủ tục với sở kế hoạch và đâu tư nhanh và uy tín
Bài viết liên quan

Đăng ký mã số thuế cho đơn vị phụ thuộc

13/01/2021

Doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh khác địa bàn cấp tỉnh thành phố với trụ sở chính theo quy định phải làm làm mẫu đăng ký đăng ký mã số thuế cho đơn vị phụ thuộc để kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. Đại lý thuế Đông Dương hướng dẫn mẫu đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh. TỜ...

Hoàn thuế giá trị gia tăng với điện năng lượng mặt trời

08/12/2020

Hoàn thuế giá trị gia tăng với điện năng lượng mặt trời câu trả lời đã có ở quyết định 13/2020/QĐ-TTg như vậy đã có chính sách khuyến khích điện năng lượng mặt trời ở Việt Nam. Đã mở đường cho việc hoàn lại thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu đối với điện...

Lùi thời điểm chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC

27/10/2020

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ đã kịp thời giải đáp các vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế về thời hạn chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 và Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 khi thời điểm 01/11/2020...

Quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan kiểm toán khi thanh tra, kiểm tra thuế

08/10/2020

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 được xây dựng với mục đích: Xây dựng Luật quản lý thuế hoàn chỉnh, toàn diện nhằm tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Việt Nam; Xây dựng Luật quản lý thuế rõ ràng,...

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ

08/10/2020

Để các doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất kinh doanh, cũng như hỗ trợ tối đa cho người lao động để đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội, góp phần đạt mục tiêu cao nhất có thể về tăng trưởng kinh tế của năm 2020, ngày 19/6/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 116/2020/QH14 về...

Copyright ® 2017 VinaETech. All Rights Reserved