Công ty TNHH Đại Lý Thuế Đông Dương (DONG DUONG TAX CO.,LTD), được thành lập vào ngày 25/04/2017, trong khi nền kinh tế nước nhà đang phát triển mạnh, các chính sách mở của nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân phát triển.

(*) bắt buộc nhập.