0963 600 868 - 024 6329 1858 Hỗ trợ 24h/7
EnglishKoreanVietnamese
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO : Hạn kê khai và nộp thuế tháng 01 /2021 là ngày 20/02/2021 đề nghị người nộp thuế kê khai và nộp sớm để tránh bị phạt về hành vi nộp chậm báo cáo.

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Để đáp ứng công việc của kế toán cũng nắm vững các nghiệp vụ , chúng ta luôn phải cập nhật và bổ sung các văn bản pháp quy luôn thay đổi liên tục. Sau đây đại lý thuế Đông Dương gửi đến các bạn tập hợp các văn bản về kế toán mới nhất năm 2017.

 


Hệ Thống 26 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam

 

 

Đợt  Chuẩn mực số Tên chuẩn mực Quyết định ban hành  Thông tư hướng dẫn 
     1 02 Hàng tồn kho 149/2001/QĐ-BTC ngày ban hành 31/12/2001         ngày hiệu lực 01/01/2002 161/2007/TT-BTC ngày ban hành 31/12/2007       ngày hiệu lực 02/02/2008
03 Tài sản cố định hữu hình
04 Tài sản cố định vô hình
14 Doanh thu và thu nhập khác
2 01 Chuẩn mực chung 165/2002/QĐ-BTC  ngày ban hành   31/12 /2002       ngày hiệu lực 01/01/2003 161/2007/TT-BTC ngày ban hành 31/12/2007         ngày hiệu lực 02/02/2008
06 Thuê tài sản
10 Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
15 Hợp đồng xây dựng
16 Chi phí đi vay
24 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
3 05 Bất động sản đầu tư 234/2003/QĐ-BTC ngày ban hành       30/12/ 2003           ngày hiệu lực 16/02/2004 161/2007/TT-BTC ngày ban hành 31/12/2007        ngày hiệu lực 02/02/2008
07 Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
08 Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
21 Trình bày báo cáo tài chính
25 Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
26 Thông tin về các bên liên quan
4 17 Thuế thu nhập doanh nghiệp  12/2005/QĐ-BTC ngày ban hành 15/02/2005          ngày hiệu lực 23/03/2005 20/2006/TT-BTC ngày ban hành 20/03/2006       ngày hiệu lực 28/04/2006
22 Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
23 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
27 Báo cáo tài chính giữa niên độ
28 Báo cáo bộ phận
29 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán
5 11 Hợp nhất kinh doanh 100/2005/QĐ-BTC ngày ban hành 28/12/2005           ngày hiệu lực 05/02/2006 21/2006/TT-BTC ngày ban hành 20/03/2006          ngày hiệu lực 28/04/2006
18 Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
19 Hợp đồng bảo hiểm
30 Lãi trên cổ phiếu
Bài viết liên quan

Kê khai thuế giá trị gia tăng của chi nhánh hạch toán phụ thuộc

09/03/2021

- Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, quy định: + Tại Điều 8 quy định các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế: “1. Các loại thuế, khoản thu khác...

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng với hàng biếu tặng

09/03/2021

Căn cứ Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan: + Tại Mục 3 quy định: "1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (dưới đây gọi tắt là hàng...

Hướng dẫn lập hóa đơn với chuyển nhượng bất động sản

01/03/2021

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT. + Tại khoản 10 Điều 7 hướng dẫn giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển...

Xuất hóa đơn với phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh

01/03/2021

Căn cứ Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT. “c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng...

Kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm về hoàn thuế GTGT

27/02/2021

Tổng cục Thuế vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một số công ty (linh kiện, máy tính điện tử) có hành vi phạm tội nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà nước. Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục Thuế đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, đồng thời phối hợp...

Copyright ® 2017 VinaETech. All Rights Reserved